Bel ons op: 0318-239010

Privacy Policy

Wij eerbiedigen uiteraard uw privacy.
Wij kunnen ons bedrijf niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Wij achten het dan ook van belang dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. Wij conformeren ons aan de gedragscode die wordt gebruikt bij banken en verzekeraars, genaamd "Gedragscode Verwerking persoonsgegevens financiële instellingen" is een uitwerking van de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens. De regels van de wet en de gedragscode worden bij al onze activiteiten nageleefd.

Principes van de gegevensverwerking
.

Wij verwerken uw praktijkgegevens voor ons abonneebestand en voor onze bestelportaal. Uw gegevens komen alleen dan bij de leveranciers, indien u daar een bestelling heeft gedaan via onze eigen bestelportal. Verder verwerken wij uw persoonsgegevens ten behoeve van de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten (marketing e.d.) gericht op de vergroting van het klantenbestand. Uiteraard verwerken we dan alleen maar die gegevens die daarvoor nodig zijn. Met andere woorden, we zorgen ervoor dat bij elke soort verwerking, of het nu gaat om het uitvoeren van een overeenkomst of om fraudebestrijding, alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Verder geldt zoals gezegd dat elke verwerking in overeenstemming is met de wet en de gedragscode en op behoorlijke en zorgvuldige wijze geschiedt.

Verwerking van bijzondere persoonsgegevens.

Er zijn persoonsgegevens die bij de verwerking daarvan extra zorgvuldigheid verdienen en dat zijn medische en strafrechtelijke gegevens. Van dit soort gegevens zullen wij nooit gebruik maken.

Inzage en correctie.

Wanneer u reeds een relatie met ons bedrijf heeft, kunt u ons om opgave vragen welke gegevens over uzelf door ons geautomatiseerd worden verwerkt of in een bestand zijn opgenomen. Wij kunnen een vergoeding in rekening brengen voor het verstrekken van deze gegevens. Bevat het door ons verstrekt overzicht onjuistheden dan kunt u schriftelijk (elektronisch) om aanpassing dan wel wijziging verzoeken.

Nieuwe ontwikkelingen.

De tekst van deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze website bezoekt en gegevens gaat invoeren.

Medichain Juli 2014