Bel ons op: 0318-239010

Algemene voorwaarden Medichain B.V.

Registratie gegevens:

Medichain B.V. | Kauwenhoven 78 | 6741 PW Lunteren.
Telefoonnummer: 0318-239010 | E-mailadres: klantenservice@medichain.nl | Internet adres: https://www.medichain.nl
KvK: Centraal Gelderland nr. 09161333 | BTW identificatienummer: NL8159.48.359.B01

Identiteit van de onderneming.

Medichain B.V. is gespecialiseerd in de levering van producten en diensten aan bedrijven binnen de gezondheidszorg. Als zodanig is Medichain een B2B onderneming. Eerstelijnszorgondernemers die staan ingeschreven bij Medichain ontvangen een (gratis) lidmaatschap van Medichain. Dit lidmaatschap geeft toegang tot de speciale ledentarieven.
Bedrijven uit andere bedrijfskolommen en consumenten zijn op onze voorwaarden gemachtigd om producten en diensten bij Medichain B.V. af te nemen. Zij komen echter niet in aanmerking voor de speciale voor Medichain-leden geldende gereduceerde tarieven. Aangezien Medichain B.V. een B2B onderneming is, kunnen afnemers geen beroep doen op bepalingen uit het consumentenrecht.  

Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle door Medichain gehanteerde handelsnamen, te weten:

  • MediPhone, MediScreen, MediSound, MedZ-Online en Praktijkservice Huisartsen.

Artikel 1. Toepasselijke voorwaarden

a)     Medichain B.V. hierna te noemen Medichain;

b)     Op alle aanbiedingen, overeenkomsten inzake het leveren van goederen en het verrichten van diensten waaronder begrepen de installatie of bedrijfstelling van geleverde goederen, en de uitvoering daarvan zijn deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk van toepassing. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen;

c)     Onder cliënt wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met Medichain een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen. 

d)     De door cliënt gehanteerde algemene voorwaarden blijven onverlet voorzover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In het laatste geval hebben de voorwaarden van Medichain te allen tijde voorrang, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is. 

Artikel 2. Offerte; totstandkoming overeenkomst

a)     tenzij de offerte uitdrukkelijk een geldigheidsduur vermeldt, is een offerte van Medichain geheel vrijblijvend en komt een Medichain bindende overeenkomst pas tot stand na een schriftelijke bevestiging harerzijds van een order of orderbevestiging van cliënt. De bij een offerte behorende afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichtsopgaven e.d. gelden als een benadering tenzij Medichain uitdrukkelijk heeft verklaard dat deze als een exacte opgave zijn te beschouwen;

b)     Medichain kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat;

c)     Een samengestelde prijsopgave verplicht Medichain niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders;

d)     de overeenkomst tussen Medichain en cliënt wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen;

e)     Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Medichain aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Medichain worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Medichain zijn verstrekt, heeft Medichain het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan cliënt in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat cliënt de gegevens aan Medichain ter beschikking heeft gesteld. Medichain is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, door Medichain is uitgegaan van door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;

f)      Indien cliënt in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Medichain gehouden is, dan is cliënt aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Medichain daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 3. Prijzen

a)    Alle door Medichain genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Deze worden afzonderlijk in rekening gebracht. De prijs voor de te leveren goederen geldt exclusief de te verrichten diensten en is franco plaats van aflevering;

b)    Ingeval van verhoging van een of meerdere kostprijsfactoren is Medichain gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld en dat cliënt het recht heeft de overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt.

Artikel 4.  Levering; afname

a)     De leveringstermijn vangt aan op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst of, voor zover het volgende later geschiedt, op de dag waarop een overeengekomen aanbetaling volledig is voldaan en voor de uitvoering van de overeenkomst relevante door cliënt te verstrekken informatie is ontvangen.

b)     is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient cliënt Medichain derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Medichain dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst;

c)     Medichain is tot het doen van deelleveringen bevoegd;

d)     Medichain is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus  uitgevoerde  gedeelte afzonderlijk te factureren;

e)     De leveringstermijn en de nadere termijn gelden in geval van niet deugdelijke levering niet als overschreden indien cliënt niet binnen veertien kalenderdagen na de afgifte van de goederen of de uitvoering van de diensten gegronde bezwaren ten aanzien van het geleverde of gepresteerde heeft gemaakt;

f)      Cliënt is verplicht tot afname. Een tekortkoming, zoals het niet of niet ten volle beschikbaar zijn van toegezegde documentatie, die het gebruik van het geleverde of gepresteerde niet ernstig belemmert, vormt geen grond voor een beroep op termijnoverschrijding en evenmin voor weigering van afname of betaling. Een en ander laat het recht van cliënt op zo spoedig mogelijke ongedaanmaking van de tekortkoming onverlet;

g)     Levering geschiedt af bedrijf van Medichain. Cliënt is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien cliënt weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Medichain gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van cliënt. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de cliënt over op het moment waarop zaken aan de cliënt ter beschikking staan;

Artikel 5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

a)     Medichain is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Medichain ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat cliënt de verplichtingen niet zal nakomen, indien cliënt bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van cliënt niet langer van Medichain kan worden gevergd dat  zij  de overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities zal nakomen;

b)     Voorts is Medichain bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Medichain kan worden gevergd;

c)     Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Medichain op cliënt onmiddellijk opeisbaar. Indien Medichain de nakoming van de verplichting opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;

d)     Indien Medichain tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan;

e)     Indien de ontbinding aan cliënt toerekenbaar is, is Medichain gerechtigd tot vergoeding van de schade daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan;

f)      Indien cliënt zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Medichain gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl cliënt, uit hoofde van wanprestatie wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht;

g)     Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Medichain, zal Medichain in overleg met cliënt zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan cliënt toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Medichain extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan cliënt in rekening gebracht. Cliënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Medichain anders aangeeft;

h)     In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voorzover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van cliënt, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor cliënt niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Medichain vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Medichain op cliënt zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar;

i)      Indien cliënt een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan cliënt in rekening worden gebracht onverminderd het recht om volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst te vorderen.

Artikel 6.     Betalingen

a)     betalingen dienen uiterlijk binnen vijftien kalenderdagen, of anders overeengekomen, na factuurdatum te geschieden 

b)     Heeft Medichain grond voor twijfel aan de nakoming van de betalingsverplichtingen door cliënt, zoals wanneer er aan zijn zijde sprake is van surséance van betaling, faillissement of een aanvraag daartoe, beslaglegging, stillegging of liquidatie van de onderneming, eerdere niet tijdige betaling e.d., dan kan Medichain volledige en contante betaling vooraf of bij aflevering verlangen;

c)     De aan de betaling verbonden kosten komen voor rekening van cliënt;

d)     Indien cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is cliënt van rechtswege in verzuim. Cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Vervallen niet betaalde rente draagt na een jaar eveneens rente;

e)     Indien cliënt in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door cliënt verschuldigde bedrag met een minimum van een bedrag groot €250,-.

f)      Medichain heeft het recht de door cliënt gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Medichain kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien cliënt een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Medichain kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan;

g)     Cliënt is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Medichain verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Cliënt die geen beroep toekomt op afd. 6.5.3 (artt. 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

Artikel 7. Overgang van risico en eigendom

a)     het risico voor te leveren goederen gaat steeds en blijvend over op cliënt op het tijdstip van aankomst op de overeengekomen plaats van aflevering;

b)     de eigendom van geleverde zaken gaat pas op cliënt over nadat is voldaan aan de tegenprestatie voor door Medichain aan de cliënt krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van cliënt verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens tekortschieten in nakoming van zodanige overeenkomsten;

c)     cliënt dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Medichain veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is cliënt verplicht om Medichain daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht cliënt zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Medichain ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Medichain gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt cliënt zich er jegens Medichain bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn;

d)     voor het geval Medichain zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft cliënt bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Medichain en door Medichain aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Medichain zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 8.     Niet toerekenbaar tekortschieten

a)     Medichain is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens cliënt indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt;

b)     Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Medichain geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Medichain niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Medichain of van derden daaronder begrepen. Medichain heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Medichain zijn verbintenis had moeten nakomen;

c)     Medichain kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade aan de andere partij;

d)     Voorzoveel Medichain ten tijde van het intreden van de overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Medichain gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Cliënt is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9.   Tekortkomingen in goederen en diensten

a)     Cliënt is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort cliënt te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Medichain te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, maar in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Medichain te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Medichain in staat is adequaat te reageren. Cliënt dient Medichain in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken;

b)     Indien cliënt tijdig reclameert schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Cliënt blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Medichain opdracht heeft gegeven;

c)     Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt cliënt geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling;

d)     Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Medichain de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het  gebrek  door cliënt,  ter keuze van Medichain,  vervangen of  zorgdragen voorherstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan cliënt voldoen. In geval van vervanging is cliënt gehouden om de vervangen zaak aan Medichain te retourneren en de eigendom daarover aan Medichain te verschaffen, tenzij Medichain anders aangeeft;

e)     Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Medichain daardoor gevallen, integraal voor rekening van cliënt;

f)      In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Medichain en de door Medichain bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, een jaar;

g)     Een overeenkomst kan wegens een tekortkoming slechts geheel of gedeeltelijk worden ontbonden voor zover handhaving daarvan in redelijkheid niet van cliënt kan worden gevergd.

Artikel 10.  Aansprakelijkheid

a)     Indien Medichain aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld;

b)     Medichain is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Medichain is uitgegaan van door of namens cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens; 

c)     Voor schade die cliënt aantoonbaar wegens termijnoverschrijding door Medichain lijdt, heeft cliënt per volle kalenderweek vertraging recht op een schadevergoeding van 0,5% tot in totaal 5% van de prijs exclusief omzetbelasting van dat deel van de overeenkomst dat niet tijdig is uitgevoerd;

d)     Schade die niet als schade wegens termijnoverschrijding kan worden gevorderd, wordt vergoed tot in totaal het bedrag van € 1.250.000,-;

e)     Medichain is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade;

f)      Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Medichain aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Medichain toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Medichain is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, productieverlies, meerkosten van aankoop elders, heropbouw van verloren gegane informatie, boetes, kortingen, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

g)     Het recht op schadevergoeding vervalt, indien daarop niet binnen veertien dagen na de ontdekking van de schade schriftelijk een beroep is gedaan. Schade komt niet voor vergoeding in aanmerking, indien deze later dan na twaalf maanden na afgifte van het betreffende goed of de mededeling dat een dienst is verricht, aan het licht treedt; 

h)     De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Medichain of zijn leidinggevende ondergeschikten;

i)      Derden die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken en die tevens behoren tot het concern waarvan Medichain deel uitmaakt, kunnen tegen een eventuele vordering van cliënt in ieder geval dezelfde verweermiddelen aanvoeren als Medichain op grond van deze algemene voorwaarden kan aanvoeren;

j)      Van Medichain en genoemde derden kan tezamen geen hogere schadevergoeding verkregen worden dan maximaal van Medichain alleen verkregen kan worden.

Artikel 11. Vrijwaring

Cliënt vrijwaart Medichain voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Medichain toerekenbaar is. Indien Medichain uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is cliënt gehouden Medichain zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Medichain, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Medichain en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van cliënt.

Artikel 12. Diversen.

a)     Op opdrachten van specifieke aard, zoals met betrekking tot montage, software, service e.d. kunnen naast deze algemene voorwaarden specifieke voorwaarden van toepassing zijn. Indien Medichain goederen levert of diensten verricht die onder de US-Export Administration Act vallen, is cliënt verplicht de voor hem bestemde bepalingen in acht te nemen;

b)     Medichain behoudt zich alle rechten voor, waaronder die van intellectuele en industriële eigendom, met betrekking tot informatie die zij in het kader van de totstandbrenging van een overeenkomst bijvoorbeeld in de vorm van tekeningen, schema’s, ontwerpen of software aan cliënt verstrekt. De informatie mag door cliënt slechts binnen het kader van het tot stand brengen en uitvoeren van de overeenkomst worden gebruikt. Komt geen overeenkomst tot stand dan zal cliënt op eerste verzoek van Medichain de informatiedragers en eventuele kopieën daarvan, inclusief de offerte, terstond aan Medichain overdragen;

c)     Medichain behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving;

d)     Mist enige bepaling uit een overeenkomst rechtskracht, dan houden de overige bepalingen onverkort hun gelding, tenzij het dan vasthouden aan de overeenkomst kennelijk onredelijk is.

Artikel 13. Geschillen.

a)     op alle rechtsbetrekkingen waarbij Medichain partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten;

b)     de rechter in de vestigingsplaats van Medichain, de rechter te ’s-Hertogenbosch, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Medichain het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter;

c)     partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 14.   Vindplaats en wijziging voorwaarden

a)     Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland te Arnhem

b)     Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Medichain;

c)     De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

Medichain B.V. Versie: 7 juli 2017